Okruhy k přijímacím zkouškám na psychologii

Dějiny psychologie

 1. Zakladatelé samostatné psychologie
  2.    Gestaltismus – tvarová psychologie
  3.    Behaviorismus a jeho předchůdci
  4.    Psychoanalýza – S. Freud
  5.    Individuální a analytická psychologie – A. Adler, C. G. Jung
  6.    Kulturní psychologie – K. Horneyová, E. P. Fromm, H. S. Sullivan
  7.    Logoterapie – V. Frankl
  8.    Humanistická psychologie – A. Maslow, C. Rogers
  9.    Kognitivní psychologie

Obecná psychologie

 1. Předmět studia psychologie, dělení psychologických oborů, základní psychologické pojmy (psychika, psychické procesy, chování a prožívání, vědomí a nevědomí)
  2.    Pozornost – typy, vlastnosti, poruchy.
  3.    Spánek a snění – fáze spánku, teorie snění.
  4.    Senzorické procesy – podnětové prahy, dělení smyslových orgánů, popis jednotlivých smyslů se zaměřením na zrak a sluch.
  5.    Vnímání – zákony organizace percepčního pole, rozpoznávání objektů, trojrozměrné vidění, vnímání zdánlivého pohybu.
  6.    Učení – habituace, imprinting, klasické a operantní podmiňování.
  7.    Paměť – kognitivní modely paměti, zapomínání a jeho příčiny.
  8.    Motivace, dělení motivů, teorie potřeb, nejdůležitější sociální motivy.
  9.    Emoce – expresivní a fyziologická složka emocí (poplachová reakce). Primární emoce.  Afekty, nálady, citové vztahy.

Vývojová psychologie

 1. Vývojová psychologie – cíle, aplikační možnosti, metody výzkumu, významní představitelé
  2.    Faktory ovlivňující vývoj, výběr ze známých teorií a periodizací vývoje
  3.    Prenatální období, novorozenec, kojenec
  4.    Období batolete, předškolní věk
  5.    Vstup dítěte do školy, mladší školní věk
  6.    Období dospívání
  7.    Dospělost
  8.    Stárnutí, stáří, smrt

Sociální psychologie

 1. Sociální psychologie – vymezení, aplikační možnosti, metody ověřování, významní představitelé
  2.    Sociální percepce, formování dojmu, atribuční procesy
  3.    Socializace, vliv rodiny a prostředí, mechanismy
  4.    Komunikace (komunikační procesy, verbální a neverbální komunikace)
  5.    Zátěžové situace, agresivita a agrese
  6.    Postoje, složky postojů, jejich regulační význam
  7.    Skupiny, různá dělení skupin, vztahy ke skupině
  8.    Altruismus a prosociální chování
  9.    Sociální vliv a osobní kontrola (konformita, kompliance, obedience)

Psychologie osobnosti

 1. Předmět psychologie osobnosti
  2.    Metody a modely výzkumu osobnosti (experiment, statistická analýza, idiografický a nomotetický přístup)
  3.    Současné koncepce osobnosti (psychoanalýza, teorie rysů, humanistický přístup, sociálně-kognitivní přístup)
  4.    Skladba, dynamika a vývoj osobnosti
  5.    Temperament
  6.    Charakter
  7.    Morálka
  8.    Frustrace, úzkost, konflikt
  9.    Pojem a složky Já
  10.  Poruchy osobnosti

Klinická psychologie

 1. Vymezení klinické psychologie: jednotlivé podobory, styčné obory, náplň práce klinického psychologa a jeho vzdělání.
  2.    Zdraví a nemoc: vymezení pojmů s ohledem na psychosomatické a somatopsychické souvislosti, jednotlivé modely zdraví a nemoci, bio-psycho-sociálně spirituální model zdraví a nemoci.
  3.    Historie klinické psychologie: jednotlivé myšlenkové směry odvozené od psychoterapeutických škol.
  4.    Teorie stresu a zvládání náročných životních situací: stres, životní událost, krize, trauma, obranné mechanismy, strategie zvládání stresu.
  5.    Salutoprotektivní činitelé na straně osobnosti a prostředí: Sense of koherence, Hardiness, Resilience, Locus of control, Self – efficacy, sociální opora.
  6.    Organické duševní poruchy: základní vymezení, příklady organických poruch.
  7.    Psychóza: význam tohoto pojmu, základní vymezení, příklady poruch psychotického spektra.
  8.    Úzkostné poruchy: význam pojmu neuróza, základní vymezení, příklady úzkostných a neurotických poruch.
  9.    Poruchy osobnosti: význam pojmu, historický význam pojmu psychopatie, příklady poruch osobnosti.
  10.    Poruchy psychického vývoje: pervazivní vývojové poruchy, základní vymezení, příklady.

Biologie

 1. Nervový systém – obecná stavba, neurony, mediátory, synapse.
  2.    Dělení nervové soustavy (CNS, PNS). Mozkomíšní mok. Mícha hřbetní.
  3.    Periferní nervový systém – hlavové a míšní nervy, autonomní nervový systém.
  4.    Mozkový kmen, mozeček, mezimozek, limbický systém – součásti, centra, funkce.
  5.    Koncový mozek – stavba, centra, vztah k psychickým funkcím. Bazální ganglia.
  6.    Charakteristika a princip funkce smyslů. Ústrojí zrakové, sluchové, orgány polohy a pohybu, chemoreceptory (čich a chuť).
  7.    Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich produkty.
  8.    Imunitní systém – složky a funkce. Vazby regulační trojice systému nervového, hormonálního, imunitního.
  9.    Buňka – stavba, funkce, organely, dělení. Základní typy tkání.
  10.    Soustava kosterní a svalová – stavba a funkce, dělení. Stavba a funkce kůže.
  11.    Srdce, krevní oběh, krevní a lymfatické cévy. Složení a funkce krve.
  12.    Stavba a funkce dýchací a trávicí soustavy.
  13.    Ledviny a vývodné cesty močové – stavba a funkce.
  14.    Rozmnožovací soustava – stavba a funkce ženského a mužského genitálu.

Psychologie práce a organizace

 1. Psychologie práce a organizace, aplikační disciplíny (vymezení oboru, aplikované disciplíny spadající pod psychologii práce a organizace, člověk v organizaci z hlediska psychologie, organizační chování)
  2.    Sociální psychologie práce (předmět oboru, mezníky vývoje, základní pojmy)
  3.    Psychologie v personalistice a řízení lidských zdrojů (pojmy: analýza práce, psychické předpoklady pro výkon práce, nábor a výběr, adaptace, hodnocení, odměňování, vzdělávání, reorganizace, outplacement)
  4.    Psychologie v managementu (manažerské funkce, činnosti a techniky, řízení versus vedení, styly vedení a řízení, osobnost manažera/manažerky)
  5.    Pracovní výkon a řízení výkonnosti (ovlivňující proměnné výkonu a výkonnosti, psychologická smlouva, přístupy k řízení výkonosti – Management by objectives, Key performance indicator,  Balanced scorecard)
  6.    Pracovní motivace (ovlivňování zaměstnanců, obecné teorie motivace a jejich aplikace v psychologii práce, teorie motivace pracovního jednání)
  7.    Jednotlivec a tým v pracovním procesu (způsobilost, kvalifikace, kompetence, týmové role a normy, týmová synergie)
  8.    Organizační kultura (vymezení pojmů, struktura a prvky kultury, příklady teorií a typologií, význam organizační kultury)
  9.    Uplatnění moderních technologií v psychologii práce a organizace (virtuální týmy, počítačové a síťové psychodiagnostické metody, význam sociálních sítí pro psychologii práce a organizace)
Okruhy k přijímacím zkouškám na psychologii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přesunout se na začátek