Metroplex

  0
  763
  zhlédnutí

  Metroplex

  Alternativní jména:

  Partner:
  Six-Gun, Slammer, Scamper
  Alt módy:
  Autobot City/Battle Station
  Série:
  Transformers: Generation 1
  Motto:
  Ostražitost je základ, na kterém je postaveno vítězství
  Funkce:

  Battle Station, Autobot Earth Commander
  Hlas eng:
  Bud Davis

  Profil: Je naprosto všestranný a obdařený ohromující silou, Metroplex je robot, který vstupuje na scénu ve chvílích, kdy jsou všechny možnosti vyčerpány. V boji je mocným nástrojem destruktivní síly titánů, který útočí s maximální odvahou. Jeho výbušné zbraně rozechvívají zemi. Ale navzdory jeho enormní síle, trpí Metroplex až přehnanou skromností. Často říká, že pro Autoboty není schopen udělat více a většinou je tato „absurdita“ jeho přátelům k smíchu.  Metroplex se většinou neobjevuje v první linii a to ho celkem dost frustruje, ale jeho přátelé Autoboti to chápou a akceptují. Důkazem toho je jejich přátelství a respekt. Také preferují Metroplexe v roli, kterou má. Podpora je pro ně velmi cenná. Jak kdysi jeden z Autobotů prohlásil:  „Nesejde na tom, co se stane s námi ostatními, válka pro nás neskončí, dokud tu bude Metroplex.“

  Schopnosti: V režimu robota má Metroplex obrovskou sílu. uzvedne až 70 000 tun. Jeho pancíř se vyrovná, kterémukoliv jinému Transformerovi; abyste ho alespoň škrábli, budete potřebovat minimálně jadernou zbraň s nízkou silou výbuchu. Zanechal v pravém rameni dvojité vysoce výkonné kanály MASER (mikrovlnné zesílení pomocí stimulovaných emisí záření) a zasunovatelnou všesměrovou přijímací a vysílací tyčovou anténou. Modul hrudníku obsahuje úložný prostor, který je schopen držet středně velké vozidlo. V režimu Autobot City má helipad a rampy, které vedou do úložiště a do různých míst oprav. Pomocí plného doplnění armatur, svářečů, lisů, mikrosenzorů, měřidel a náhradních dílů je schopen obsluhovat až čtyři vozidla najednou. Jeho levá zadní věž se transformuje do nádrže s názvem Slammer. Metroplex může řídit Slammer pro maximální vzdálenost 40 mil. Slammerův dělo vytáčí výbušnou raketově poháněnou maltu, která má vzdálenost 1,5 mil. Scamper, malý sportovní vůz umístěný v rámci společnosti Metroplex, nese boční elektro-blastery, které střílí proudy o výkonu 20 000 V. V robotovém režimu Scamper používá pistoli s vysokým obsahem částic. Scamper má maximální rychlost 150 mph a dosah 500 kilometrů. Six-Gun, malý robot vyrobený doslova ze šesti zbraní a centrální věž Metroplexu, je chůze, mluvící dělostřelecká baterie. Vedle dvojitých raketometů řízených proti povětrnostním vlivům, které nosí na zádech, má Six-Gun iontové pušky pro zbraně a někdy používá sedmou pistoli, vysokoteplotní acetylenovou pistoli, která může tvořit většinu kovů. Scamper a Six-Gun pracují nezávisle na Metroplexu. Každý má vlastní mysl, i když každý má v podstatě osobnost téměř totožnou s Metroplexem a je s ním navzájem a navzájem spojená. Scamper má tendenci být více impulsivní a veselý, Six-Gun více bojující. Tři myšlenky dohromady mohou být považovány za jednotky jedné, větší mysli, i když Metroplexova mysl je zjevně dominantní. Metroplex většinou používá Scamper, Six-Gun a Slammer k průzkumu a obraně jeho periferie, ačkoli občas pošle jeden nebo více krátkých misí. Konečná podoba Metroplexu, mobilní Battle Station, je kolová plošina, jejíž ohromná palebná síla je prakticky nedotknutelná. V tomto režimu může mít Metroplex současně až 12 kusů dělostřelectva. Vedle výše zmíněných MASER kanónů, pukových iontových pušek a odpalovačů raket je na vrcholu vybaven dvěma nezávislými montovanými disruptorovými paprsky, schopnými zasahovat do elektrických proudů v těle cíle; dvě laserové kopí; a dva přední projektory proti nemu, nejsilnější ze všech zbraní, které jsou schopné produkovat a střílet miniaturní balíčky protizávěru, které při kontaktu ničí. Metroplex může také používat všechny tyto zbraně v režimu Autobot City.

   

  In robot mode, Metroplex has enormous strength. He can lift 70,000 tons. His armor is the equal of any Transformer’s; to merely scratch it would require at least a low-yield nuclear explosion. He has left shoulder mounted twin high-energy MASER (microwave amplification through stimulated emission of radiation) cannons and a retractable omni-directional receiving and transmitting rod antenna in his right shoulder. His chest module contains a storage bay capable of holding a mid-size vehicle. In Autobot City mode, he has a helipad and ramps leading to the storage bay and various repair bays. Using a full complement of armatures, welders, presses, microsensors, gauges and spare parts, he’s able to service up to four vehicles at any one time. His left rear tower transforms into a tank called Slammer. Metroplex can control Slammer for a maximum range of 40 miles. Slammer’s cannon shoots explosive rocket-propelled mortar shells that have a 1.5-mile range. Scamper, the small sports car berthed within Metroplex, carries side-mounted electro-blasters that shoot streams of 20,000-volt electricity. In robot mode, Scamper uses a high-energy particle beam pistol. Scamper has a maximum speed of 150 mph and a range of 500 miles. Six-Gun, the small robot made literally of six guns and Metroplex’s central tower, is a walking, talking artillery battery. In addition to the twin surface-to-air guided missile launchers he wears on his back, Six-Gun has ion-pulse rifles for arms and sometimes uses a seventh gun, a high-temperature acetylene pistol that can melt through most metals. Scamper and Six-Gun operate independently of Metroplex. Each has a mind of his own, although each essentially has a personality nearly identical to Metroplex and is mind-linked to him and each other. Scamper tends to be more impulsive and gregarious, Six-Gun more belligerent. The three minds together can be considered units of a single, larger mind, although Metroplex’s mind is clearly dominant. Metroplex mostly uses Scamper, Six-Gun, and Slammer to scout and defend his periphery, although occasionally he’ll send one or more on short missions. Metroplex’s final form, the mobile Battle Station, is a wheeled platform whose formidable firepower makes him virtually untouchable. In this mode, Metroplex can have up to 12 pieces of artillery blazing away simultaneously. In addition to the previously mentioned MASER cannons, ion-pulse rifles and missile launchers, he’s equipped with twin independent mounted disrupter rays on top, capable of interfering with electric currents within a target’s body; two laser lances; and two front-mounted anti-matter projectors, the most powerful of all his weapons, which are capable of producing and shooting minute packets of anti-matter that obliterate anything upon contact. Metroplex can also use all these weapons in his Autobot City mode.

  Slabiny: Metroplex’s autonomous units- Scamper, Slammer, and Six-Gun- are all relatively vulnerable to attack as compared to Metroplex himself. In Battle Station mode, Metroplex is a rather slow-moving vehicle, making him an easy target, but his weaponry usually more than compensates for this. Using his anti-matter projectors, however briefly, is tremendously draining for Metroplex and can leave him nearly energyless.

  Síla 100
  Inteligence 80
  Rychlost 20
  Vytrvalost/Odolnost 90
  Rank 80
  Odvaha 100
  Palebná síla 100
  Skill 90

  Předchozí článekFortress Maximus (G1)
  Další článekBarricade
  SDÍLET